Regulamin

Postanowienia ogólne

§1
Baza danych liderzy.haus.pl, zwana dalej Bazą jest miejscem, w którym każdy zarejestrowany uczestnik projektu "Kuźnia Młodych Liderów" ma dostęp do pełnej listy kontaktowej innych uczestników wszystkich edycji.

§2
Operatorem i administratorem Bazy jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

§3
Korzystanie z Bazy wymaga rejestracji i jest bezpłatne

§4
Rejestracja konta w Bazie wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
Rejestracja konta w Bazie wymaga podania wszystkich danych kontaktowych. Mogą one być modyfikowane po rejestracji.
Zarejestrowane konto podlega aktywacji przez administratora Bazy.

§5
Poruszanie się po Bazie możliwe jest po aktywacji konta przez administratora.
Zabronione jest wykorzystywanie zgromadzonych w Bazie kontaktów do celów komercyjnych, chyba, że za zgodą uczestników udostępniających swoje dane.

§6
Naruszenie Regulaminu skutkuje ostrzeżeniem, a w ostateczności czasowemu zawieszeniu lub całkowitemu usunięciu konta.

§7
Operator automatycznie zbiera pliki cookies podczas korzystania z Bazy. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany do celów innych niż zapewnienie komfortu korzystania z Bazy, w szczególności nie służy do pozyskiwania jakichkolwiek informacji ani śledzenia nawigacji.

Ochrona danych osobowych

§8
Administratorem danych osobowych rejestrowanych w Bazie jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000001456, REGON 273858174, tel. 32 461 20 70, e-mail: haus@haus.pl.

§9
Dane osobowe uczestnika przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

§10
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§11
Celem zbierania danych osobowych jest rejestracja danych kontaktowych uczestników wszystkich edycji projektu "Kuźnia Młodych Liderów" i udostępniania ich im.
Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

Informacja o prawach autorskich

§11
Dysponentem majątkowych praw autorskich do projektu graficznego serwisu oraz jego oprogramowania jest Operator.© 2015 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej